gravel-round-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Gravel Round

1,995.00
sand-round-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Sand Round

1,995.00
berry-round-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Berry Round

1,995.00
Bloom-round.jpg

Karesansui - Bloom Round

1,995.00
river-round-rug-karesansui-1.jpg

Karesansui - River Round

1,995.00
Ocean-round.jpg

Karesansui - Ocean Round

1,995.00
moss-round-rug-karesansui-1.jpg

Karesansui - Moss Round

1,995.00
rock-round-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Rock Round

1,995.00
Bloom.jpg

Karesansui - Bloom Rectangle

1,835.00
Ocean.jpg

Karesansui - Ocean Rectangle

1,835.00
gravel-rectangular-rug-karesansui-1.jpg

Karesansui - Gravel Rectangle

1,835.00
sand-rectangular-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Sand Rectangle

1,835.00
moss-rectangular-rug-karesansui-1.jpg

Karesansui - Moss Rectangle

1,835.00
berry-rectangular-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Berry Rectangle

1,835.00
river-rectangular-rug-karesansui-1.jpg

Karesansui - River Rectangle

1,835.00
rock-rectangular-rug-karesansui.jpg

Karesansui - Rock Rectangle

1,835.00
Gravel Sand.jpg

Karesansui - Gravel Sand Rectangle

3,245.00